Zavolajte nám: +421 902 212 888

0
Košík je prázdny

STRUČNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB NAŠOU SPOLOČNOSŤOU NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

 

Dovoľujeme si Ťa stručne informovať o spracovaní Tvojich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

 

 1. Kto je správcom Tvojich osobných údajov?
  Správcom Tvojich osobných údajov je spoločnosť EL HOUSE, s.r.o. so sídlom Šamorínska 10, 82106 Bratislava , Slovakia. identifikačné číslo: 51 868 784 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel .: 0902 212 888 (ďalej len " Správca ")..
 2. V akých situáciách budeme Tvoje údaje spracovávať?
  1. Kedy spracovávame údaje s Tvojím súhlasom? O udelenie súhlasu Ťa požiadame, ak ešte nie si naším registrovaným zákazníkom ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej len "nariadenie GDPR") a chceš od nás dostávať marketingové ponuky.
  2. Kedy spracovávame údaje bez Tvojho súhlasu Bez Tvojho súhlasu môžeme spracovávať Tvoje osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a pre nasledujúce účely:
   1. Právny titul: Plnenie zmluvy alebo opatrenia pred uzatvorením zmluvy vykonaných na vašu žiadosť
    Účel:
    • realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácii
    • zákaznícky program
   2. Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Správcu;
    Účel:
    • pre vymáhanie dlžných súm za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Správcu;
    • Vo vybraných prípadoch posudzovania Tvojej dôveryhodnosti;
    • Priamy marketing smerovaný výhradne voči našim registrovaným zákazníkom a osobám splňujúcim požiadavky podľa dôvodu č. 47 nariadenia GDPR spočívajúci v ponuke tovarov a služieb poskytovaných Správcom.
   3. Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona
    Účel:
    • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane zákonného uchovania údajov;
    • Vedenie účtovníctva;
    • Elektronická evidencia tržieb.
 3. Aké osobné údaje o Tebe spracovávame?
  Spracovávame nasledujúce osobné údaje:
  • Tvoje identifikační a kontaktné údaje;
  • údaje o produktoch, ktoré si zakúpil, príp. o službách, ktoré sme ti poskytli;
  • údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebehla osobne, písomne, telefonicky alebo inak);
  • platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej čiastke apod.);
  • iba vo vybraných prípadoch údaje o Tvojej dôveryhodnosti, pre účely tzv. blacklistu.
 4. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?
  Tvoje osobné údaje spracovávané Správcom pre účely popísané v bode 2 tieto informácie pochádzajú výhradne od Teba, teda údaje, ktoré si nám poskytol/a napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy (nákupom tovaru) alebo si nám ich udelil/
 5. Kto je príjemcom osobných údajov
  Tvoje osobné údaje predávame v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
  • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pro naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s Tebou, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérnych alebo poštových služieb;
  • iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutí Tvojich údajov ukladajú právne predpisy, alebo pokiaľ je to nutné pro ochranu našich oprávnených záujmu (napr. súdom atp.);
  • pokiaľ nám k tomu udelíš súhlas v rozsahu Tvojej e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach nášho internetového obchodu, dodávateľom služby priameho marketingu alebo služby na zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom. Takýto dodávatelia sú voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov. Predaním tohto osobného údajov však zaisťujeme všetky Tebe uvedené práva.
 6. Aké máš práva pri spracovaní Tvojich osobných údajov?
  Pokiaľ ide o Tvoje osobné údaje, máš nasledujúce práva:
  • Právo na prístup – môžeš Správcu požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Tebe spracovávame. Správca Ti poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov. Požiadať môžeš prostredníctvom e-mail adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Právo na opravu – môžeš Správcu požiadať o opravu nepresných nebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Tebe spracovávame
  • Právo na výmaz – môžeš Správcu požiadať, aby vymazal Tvoje osobné údaje, pokiaľ dôjde k niektorému z nasledujúcich situácii:
   • osobní údaje už nie sú potrebné pro účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané;
   • odvolal si súhlas, na základe ktorého boli Tvoje osobné údaje, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie;
   • vzniesol/a si námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Tvojich osobných údajov a neexistuje žiaden prevažujúci oprávnený dôvody pre ich spracovanie alebo si vzniesol námietky proti spracovaní Tvojich osobných údajov pre účely priameho marketingu;
   • Tvoje osobné údaje boli spracované protiprávne;
   • Tvoje osobne údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie nebo členského státu, ktoré sa na Správcu vzťahuje;
  • Právo na obmedzenie spracovania – môžeš Správcu požiadať, aby obmedzil spracovanie Tvojich osobných údajov, pokiaľ dôjde k niektorej z nasledujúcich situácii:
   • Poprel/a si presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
   • spracovanie Tvojich osobných údajov je protiprávne, ale odmietaš výmaz týchto údajov a miesto toho zadáš o obmedzení ich použitia;
   • Správca už osobné údaje nepotrebuje pro účely spracovania, ale Ty ich požaduješ pro určení, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
   • Vzniesol/a si námietku proti spracovaní Tvojich osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ nebude overené, či oprávnený dôvod Správcu prevažuje nad Tvojimi oprávnenými dôvodmi.
  • Právo na dostupnosť údajov – v prípadoch predpokladaných nariadením GDPR máš právo získať osobné údaje, ktoré sa Ťa týkajú, a ktoré si poskytol Správcovi., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tím, že týmto právom nesmie býť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
  • Právo na odvolanie súhlasu – pokiaľ je spracovanie Tvojich osobných údajov založené na súhlase, máš právo Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely, pre ktoré si dal súhlas, kedykoľvek odvolať
  • Právo vzniesť námietku – môžeš kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaní Tvojich osobných údajov u Správcu pro účely priameho marketingu prevadeného na základe oprávneného záujmu Správcu
  • Právo podať sťažnosť – máš právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.
 7. Je Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný?
  O udelenie Tvojho súhlasu Ťa požiadame, pokiaľ nie si našim registrovaným zákazníkom, ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 nariadenia GDPR a chceš od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je celkom dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou pro získanie žiadneho tovaru nebo služby z ponuky našej spoločností. .
 8. Dá sa odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov?
  Súhlas udelení pro marketingové účely môžeš odvolať kedykoľvek.
 9. Ako môžeš súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?
  Svoj súhlas s spracovaním Tvojich osobných údajov môžeš odvolať písomne na adresu našej Spoločnosti alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 10. Ako sa môžeš brániť proti priamemu marketingu vykonávanom bez Tvojho súhlasu?
  Máš právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takému spracovaniu Tvojich osobných údajov na ktorýkoľvek z našich kontaktov uvedených v bode 1.
 11. Ďalšie informácie ochrany osobných údajov v obchodných podmienkach Ďalšie podrobné informácie o spracovaní Tvojich osobných údajov nájdeš v našich obchodných podmienkach.

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Telephone: +421 902 212 888


BILLING INFORMATION:

EL HOUSE, s.r.o.

Šamorínska 10

82106 Bratislava

CRN: 51 868 784


Bank account:

bank account number: 400 532 3456 / 0200

IBAN: SK65 0200 0000 0040 0532 3456

SWIFT: SUBASKBX

BANK VÚB, a.s.

 

Method of payment:

Payment in cash - This type of payment is possible use only in personal pick up or on delivery by courier service.

Transfer to a bank account - Bank transfer to our account

- Payment by Paypal - Paypal is the online payment service for secure. Pay with your credit card, debit card, bank account, or Paypal account balance for any purchase you make.


 

 

Shipping:

Delivery courier company

- Ordered article will be delivered to you specify address. By courier company DPD.

- The time of expedicion delivery of article is usually within 24 hours of order processing.

Slovak Mail Delivery

- Ordered article will be delivered to the address you specified in the order and the Slovak post.

- The time of delivery of article is usually within 48 hours of order processing.

- In case of longer delivery period, we will the expected date of dispatch notify by phone or e-mail.

Delivery Free - personal pickup

- Personal consumption is possible in Bratislava, by telephone or e-mail after agreement.

- Time of delivery is the date of the order, at the furthest than the day when we accepted of order.

- Personal pickup presented when you ordering your article, then we will contact you regarding the Agreement of delivery.

Delivery Czech Republic

- Packages in the Czech Republic are sent by mail.

- Delivery time is usually 3 business days.

- In case of longer delivery period, we will the expected date of dispatch notify by phone or e-mail.


 

Price list:

 

Comfort (Bratislava) 10,00 EUR
Courier (Slovak republic) 4,50 EUR
Slovak post /Slovenská pošta/ 3,50 EUR
   
Courier (Czech republic) 7,00 EUR
Czech post /Česká pošta/ 5,00 EUR
Cash on delivery (Czech republic) 3,00 EUR
   
Post (Europe) 8,00 EUR
Post (World) 20,00 EUR

 

 

 

(Comfort - we will deliver)

(Czech Republic, Foreign countries Other + - The price of transport is calculated individually depending on the weight of package)

 

GENERALLY BUSINESS TERMS

 

1. General Provisions

These business terms govern the rights and obligations of the parties under the purchase contract concluded between the seller and the buyer, the object of which is the sale and purchase of products offered on the website e-commerce vendor. Purchase online store can elklasiko.com realize natural and legal persons without restriction, provided that it will be guided by the following general terms and conditions (hereinafter referred to as GTC).

A customer gives orders to sending goods agreement with these GTC.

Seller:

EL HOUSE, s.r.o.

Šamorínska 10

82106 Bratislava

ID: 51 868 784

Buyer:

Physical or low persons who have an order entered into business relation with the seller.

Product:

All products and services that are offered online store www.elklasiko.com or articles made to the specific requirements of the purchaser specially ordered under the buyer's specifications.

 

2. Ordering and contracting

The purchase contract is The contract which concluded at a distance between seller and buyer. If the seller and buyer enter into a written purchase contract in which they agree on the conditions differently from the GTC, the provisions of the purchase contract takes precedence over these general business conditions.

The condition of the electronic order form is true and complete fill these significantly elements:

Buyer contact information - name, title, name and place of business or residence of the purchaser; Registration number, VAT number and VAT number of the buyer, if registered for VAT; phone and e-mail.

product code, which unambiguously determines the subject of the order (coding of goods by type, mentioned in the price list of e-commerce) and the price of goods, the required quantity of goods

the method of payment,

the method of delivery and address for delivery of goods.

Accept of the electronic order is considered proposal for this contract.

On the basis of properly filling in the order of the buyer transfers the seller to verify it. Verifying the seller confirms the order by telephone or otherwise buyer type, price and quantity of goods undertakes to supply the purchaser. The order is considered after verification between the parties as binding.

 

3.Payment requirement

The buyer must pay the purchase price including the cost of delivering the goods by offering payment methods in order: by way of cash payments for personal collection, cash on delivery at the point of delivery, by credit card online or by bank transfer to the account of the seller.

The price of goods is determined by the current price list. The seller undertakes to deliver the goods to the buyer at the price applicable at the time of ordering.

Reduced prices of goods are clearly marked with the symbol "action" or "Sale". Availability for price lasts until stocks are exhausted or during the duration of the period specified for the reduced price.

 

4. Shipping requirement

Ordered goods will be sent to the buyer chosen way (by mail, courier or in person).

The seller delivers the goods to the buyer in the shortest possible time, which is usually within 10 days of placing an order. Buyer acknowledges that delivery dates mentioned are indicative only. Buyer agrees with the extension of the deadline if it is necessary on production of the ordered goods or other circumstances.

If the seller is unable to deliver all the ordered goods to the buyer at the agreed time, it shall notify the seller about this matter in the shortest EASE what the buyer and notify it expected delivery of ordered goods or he suggests an alternative supply of goods.

For delivery of ordered goods, the seller charges transportation costs of the method selected for transport according to the current pricelist carriers.

Also, the seller right when he does not bill personal collection at a predefined location transposition of goods.

The seller has the right to charge transport costs for goods delivery.

The seller's obligation to deliver the goods is fulfilled by handing it over to the buyer at the named place of performance or at the moment the transport carrier (shipping service) at the intended destination.

 

5. Cancellation of orders by the seller

Seller reserves the right to cancel the order or the time when the goods are no longer produced or delivered or are significantly altered price supplier of goods and agrees with the purchaser for compensation.

In the event that this happens, the seller will immediately contact the buyer for reasons of expediency agreement on how to proceed. If the buyer has paid the full amount or time of the purchase price, will have the corresponding amount transferred back to his account within 15 calendar days.

 

6. Cancellation of orders by the buyer

The buyer has the right to cancel the order without giving any reason at any time before its binding confirmation. After a binding confirmation of the order only if the seller fails to comply with the agreed terms of delivery.

If the sale of goods will exclusively via the Internet Making e-commerce, the buyer - consumer area entitled, without giving any reason terminate the contract within seven working days of the date of delivery.

The costs of returning goods is paid by the buyer, which is required will ensure the shipping undamaged and unworn goods to the address of the Company. The right of withdrawal does not buyer - consumer area, if the goods purchased personally collected at the point of sale of the Company, if it is the goods "on order", or the goods ordered specially ordered.

If the conditions for returning goods to the buyer will be repaid the amount you paid for the goods, within 3 working days from the date of withdrawal. Do refunded amount will not include the cost for delivery of goods.

In case of cancellation of confirmed orders the buyer is liable for damage incurred by the seller negotiations in the case that, in connection with procuring goods has already taken the demonstrable costs. Contractual cancellation fee is fixed at 15% off, min. 15 However, -EUR.

In the case of non-acceptance of the goods or refund the buyer - consumer area after the deadline 7 days, or returning the goods the buyer - legal entity if the return has been agreed by the seller, the amount of the purchase deducted cancellation fee of 15%, min. 15 However, -EUR. Transportation costs for the delivery of goods will not be returned.

Within 15 working days, this amount will be refunded for goods shipped to the buyer on his bank account.

The Seller accepts returned goods via mail order services. The buyer for returned goods is obliged to send goods in the form of ordinary or commercial parcel post or freight forwarding society.

 

7. Warranty, reclamations, return or exchange goods

The warranty period for goods is 24 months from the date of purchase. Merchandise can only goods purchased from the seller.

For a complaint of goods, the buyer shall, together with defective goods, transmit the vendor and signed request a complaint containing a description error. To file a claim you must also send a letter of guarantee and a copy of the invoice on which the goods were acquired.

Reclaimed article must be complete with accessories and instructions, preferably in original packaging.

Your Reclamations please send to :

EL HOUSE, s.r.o.

Šamorínska 10

82106 Bratislava

The defective goods shall be accompanied by an invoice for the purchase, + description of the defect. Description of the defect enough wrote the paper by hand.

Unless you have an invoice of purchase you must be sent complete billing and delivery information.

Resolving Complaints during the warranty period is free. However, if the claim is unjustified, the seller will charge for the buyer accounts by an unjustified claim of € 5 VAT and shipping costs associated with returning the claimed goods to the buyer.

The complaint is resolved immediately and in more complex cases within 30 days of receipt of the goods claimed by the seller.

The claim does not apply to cases:

If the error is caused by incorrect usage respectively. which is contrary to the instructions for use

If the error is mechanical damage (breakage, breakage, scratching, tearing, bursting, etc.).

If the error was due to natural disaster.

 

8. Protection of Privacy

The buyer stated in the registration data necessary for its identification in electronic commerce, which allow convert the necessary accounting operations, draw up an invoice.

Seller agrees that the purchaser of personal data handled and treated in accordance with applicable law and collect them only for the aforementioned purposes only and to improve its services.

Shop Use the buyer agrees to collect and use information about him and purchased at above-specified conditions.

 

9. Final Provisions

Buyer acknowledges and agrees that the rights and obligations between the seller and the buyer, in addition to these general terms and conditions of the relevant legislation of the Slovak Republic. In cases which can not be solved by these terms and conditions, the relevant provisions of the Civil Code, the Commercial Code and the Consumer Protection Act.

  

Buyers sending orders asserts that these general business conditions or business conditions of the seller and the seller claims procedure rules read, familiar with their content and fully agrees with them.


 

Elklasiko shop

Elklasiko side bar slovak

youtube

instagram

criminal flow instagram