0
Košík je prázdny

STRUČNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB NAŠOU SPOLOČNOSŤOU NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

 

Dovoľujeme si Ťa stručne informovať o spracovaní Tvojich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

 

 1. Kto je správcom Tvojich osobných údajov?
  Správcom Tvojich osobných údajov je spoločnosť EL HOUSE, s.r.o. so sídlom Šamorínska 10, 82106 Bratislava , Slovakia. identifikačné číslo: 51 868 784 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel .: 0902 212 888 (ďalej len " Správca ")..
 2. V akých situáciách budeme Tvoje údaje spracovávať?
  1. Kedy spracovávame údaje s Tvojím súhlasom? O udelenie súhlasu Ťa požiadame, ak ešte nie si naším registrovaným zákazníkom ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej len "nariadenie GDPR") a chceš od nás dostávať marketingové ponuky.
  2. Kedy spracovávame údaje bez Tvojho súhlasu Bez Tvojho súhlasu môžeme spracovávať Tvoje osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a pre nasledujúce účely:
   1. Právny titul: Plnenie zmluvy alebo opatrenia pred uzatvorením zmluvy vykonaných na vašu žiadosť
    Účel:
    • realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácii
    • zákaznícky program
   2. Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Správcu;
    Účel:
    • pre vymáhanie dlžných súm za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Správcu;
    • Vo vybraných prípadoch posudzovania Tvojej dôveryhodnosti;
    • Priamy marketing smerovaný výhradne voči našim registrovaným zákazníkom a osobám splňujúcim požiadavky podľa dôvodu č. 47 nariadenia GDPR spočívajúci v ponuke tovarov a služieb poskytovaných Správcom.
   3. Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona
    Účel:
    • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane zákonného uchovania údajov;
    • Vedenie účtovníctva;
    • Elektronická evidencia tržieb.
 3. Aké osobné údaje o Tebe spracovávame?
  Spracovávame nasledujúce osobné údaje:
  • Tvoje identifikační a kontaktné údaje;
  • údaje o produktoch, ktoré si zakúpil, príp. o službách, ktoré sme ti poskytli;
  • údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebehla osobne, písomne, telefonicky alebo inak);
  • platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej čiastke apod.);
  • iba vo vybraných prípadoch údaje o Tvojej dôveryhodnosti, pre účely tzv. blacklistu.
 4. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?
  Tvoje osobné údaje spracovávané Správcom pre účely popísané v bode 2 tieto informácie pochádzajú výhradne od Teba, teda údaje, ktoré si nám poskytol/a napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy (nákupom tovaru) alebo si nám ich udelil/
 5. Kto je príjemcom osobných údajov
  Tvoje osobné údaje predávame v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
  • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pro naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s Tebou, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérnych alebo poštových služieb;
  • iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutí Tvojich údajov ukladajú právne predpisy, alebo pokiaľ je to nutné pro ochranu našich oprávnených záujmu (napr. súdom atp.);
  • pokiaľ nám k tomu udelíš súhlas v rozsahu Tvojej e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach nášho internetového obchodu, dodávateľom služby priameho marketingu alebo služby na zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom. Takýto dodávatelia sú voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov. Predaním tohto osobného údajov však zaisťujeme všetky Tebe uvedené práva.
 6. Aké máš práva pri spracovaní Tvojich osobných údajov?
  Pokiaľ ide o Tvoje osobné údaje, máš nasledujúce práva:
  • Právo na prístup – môžeš Správcu požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Tebe spracovávame. Správca Ti poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov. Požiadať môžeš prostredníctvom e-mail adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Právo na opravu – môžeš Správcu požiadať o opravu nepresných nebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Tebe spracovávame
  • Právo na výmaz – môžeš Správcu požiadať, aby vymazal Tvoje osobné údaje, pokiaľ dôjde k niektorému z nasledujúcich situácii:
   • osobní údaje už nie sú potrebné pro účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané;
   • odvolal si súhlas, na základe ktorého boli Tvoje osobné údaje, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie;
   • vzniesol/a si námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Tvojich osobných údajov a neexistuje žiaden prevažujúci oprávnený dôvody pre ich spracovanie alebo si vzniesol námietky proti spracovaní Tvojich osobných údajov pre účely priameho marketingu;
   • Tvoje osobné údaje boli spracované protiprávne;
   • Tvoje osobne údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie nebo členského státu, ktoré sa na Správcu vzťahuje;
  • Právo na obmedzenie spracovania – môžeš Správcu požiadať, aby obmedzil spracovanie Tvojich osobných údajov, pokiaľ dôjde k niektorej z nasledujúcich situácii:
   • Poprel/a si presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
   • spracovanie Tvojich osobných údajov je protiprávne, ale odmietaš výmaz týchto údajov a miesto toho zadáš o obmedzení ich použitia;
   • Správca už osobné údaje nepotrebuje pro účely spracovania, ale Ty ich požaduješ pro určení, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
   • Vzniesol/a si námietku proti spracovaní Tvojich osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ nebude overené, či oprávnený dôvod Správcu prevažuje nad Tvojimi oprávnenými dôvodmi.
  • Právo na dostupnosť údajov – v prípadoch predpokladaných nariadením GDPR máš právo získať osobné údaje, ktoré sa Ťa týkajú, a ktoré si poskytol Správcovi., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tím, že týmto právom nesmie býť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
  • Právo na odvolanie súhlasu – pokiaľ je spracovanie Tvojich osobných údajov založené na súhlase, máš právo Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely, pre ktoré si dal súhlas, kedykoľvek odvolať
  • Právo vzniesť námietku – môžeš kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaní Tvojich osobných údajov u Správcu pro účely priameho marketingu prevadeného na základe oprávneného záujmu Správcu
  • Právo podať sťažnosť – máš právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.
 7. Je Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný?
  O udelenie Tvojho súhlasu Ťa požiadame, pokiaľ nie si našim registrovaným zákazníkom, ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 nariadenia GDPR a chceš od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je celkom dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou pro získanie žiadneho tovaru nebo služby z ponuky našej spoločností. .
 8. Dá sa odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov?
  Súhlas udelení pro marketingové účely môžeš odvolať kedykoľvek.
 9. Ako môžeš súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?
  Svoj súhlas s spracovaním Tvojich osobných údajov môžeš odvolať písomne na adresu našej Spoločnosti alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 10. Ako sa môžeš brániť proti priamemu marketingu vykonávanom bez Tvojho súhlasu?
  Máš právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takému spracovaniu Tvojich osobných údajov na ktorýkoľvek z našich kontaktov uvedených v bode 1.
 11. Ďalšie informácie ochrany osobných údajov v obchodných podmienkach Ďalšie podrobné informácie o spracovaní Tvojich osobných údajov nájdeš v našich obchodných podmienkach.

Elklasiko shop

Elklasiko side bar slovak

youtube

instagram

bandwhite instagram